My Chat based on phpMyChat-Plus
Kapusangam Chat
- phpMyChat-Plus (1.94-RC1) -

Hướng dẫn

Những lời nói được xóa sau: 96 giờ,
và những thành viên không họat động sau: 10 phút.

Hiện tại đang có 0 người đang trong phòng chát.
Hiện tại đang có 0 thành viên ẩn.

español Argentina/Tây ban nha български/Tiếng Bun-ga-ri 简体中文 繁體中文 dansk/Đan Mạch Nederlands/Hà lan English UK/Tiếng Anh UK français/Tiếng Pháp Deutsch/Tiếng Đức עברית/Tiếng Do Thái magyar/Hunggari
Bahasa Indonesia/Tiếng Inđônêxia italiano/Tiếng ý 日本語/Người Nhật (Kanji) română/Roma Русский srpski/Tiếng Nga - Tiếng Latinh español/Tây ban nha svenska/Thụy Điển Türkçe/Thổ nhĩ kỳ Tiếng Việt (chọn)
Đăng nhập ...
Tên đăng nhập :
Pass đăng nhập :  (Chỉ khi bạn được đăng ký)
Đặt lại mật khẩu
Quản lý tài khỏan

Đăng ký | Sửa đổi hồ sơ | Xóa thành viên | Người quản trị
 
Xin chọn phòng chat ...
Những phòng mặc định :
Phòng riêng mặc định :
Tạo nên của mình Phòng:
Rồi , chỉ ...

Đánh dấu trang này: Chọn "Ctrl+D".
Những lệnh thêm sẵn có:
/away /buzz /demote /dice /dice2 /dice3 /high /img /math /mr
/room /size /sort /topic /utube /video /wisp.
Những đặc tính thêm/Mod sẵn có:
Advanced Admin, (GR)Avatars, Smilies Popup, Color Drop Box, Private Popup,
Quick Menu, Logs Archive, Lurking, Color names, WorldTime, UTF-8, Birthdays, MathJax.

52343 ... những người đến thăm từ đó 23 Th09 2012 52343 ... những người đến thăm từ đó 23 Th09 2012 52343 ... những người đến thăm từ đó 23 Th09 2012 52343 ... những người đến thăm từ đó 23 Th09 2012 52343 ... những người đến thăm từ đó 23 Th09 2012
... những người đến thăm từ đó 23 Th09 2012.

© 2000-2005 The phpHeaven Team
© 2005-2022 Plus development by Ciprian M.
Thanks to all the contributors in the phpMyChat group !
Download this full chat pack from

Owner of this chat server - admin
Our Privacy Policy