Ẩnh đại diện hiện thời:
Chọn ảnh đại diện mới
(ví dụ: http://mysite.com/images/mypic.gif)
Link dẫn:
(vào url rồi enter)
                                                                                                                                                                   

Click "Thay đổi" để thay đổi thông tin
để cất giữ ảnh đại diện của bạn.

Back